Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2015, Vol. 4


Alicja Kargulowa,
Elżbieta Siarkiewicz
Od redakcji: nasze Laureatki /
From the editors: Award Winners

POL  ENG

Studia i rozprawy / Studies and Dissertations


Bogusław Śliwerski

Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym / 
Colloquial pedagogy in popular advice writings

POL  ENG

Marek Podgórny, Violetta Drabik-Podgórna
Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej /
How to recognize coaching: A voice in the discussion of coaching in andragogy and counsellogy

POL  ENG

Agnieszka Cybal-Michalska
(Meta)analityczna wartość założeń teorii kariery – przyczynek do dyskusji na temat teorii konstrukcji kariery Marka L. Savickasa /
The (meta)analytic value of career theory tenets: A contribution to the discussion on Mark L. Savickas’s theory of career construction

POL  ENG

Anna Kola
Po-mocowe czy prze-mocowe? Krytycznie o założeniach pracy socjalnej /
Em-powering or Over-powering? A Critique of the Assumptions behind Social Work

POL  ENG

 

 

Komunikaty z badań i opinie / Research Reports


Anna Paszkowska-Rogacz

Orientacja temporalna młodzieży a jej dojrzałość do planowania kariery /
Temporal orientation of young people and their career maturity

POL  ENG


Leonidas Gomatos

Wartości emancypacyjne szkoły a projekty włączające ideę Uczenia się Opartego na Pracy: jednomyślność czy sprzeczność? /
School’s liberating values and Initial VET that incorporates: Work Based Learning: a contradiction?

POL  ENG

 

Rekomendacje dla praktyki poradnictwa / Recommendations for Counselling Practice


Boris Cyrulnik
Opiekunowie i proces rezyliencji /
Caregivers and the resilience process

POL  ENG


Agnieszka Dragon
Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej /
The mediation process: A counselling studies perspective

POL  ENG

 

 

Recenzje książek / Books Reviews


Zofia Kabzińska
Recenzja książki pod red. Laura Nota i Jerome Rossier: Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice [Podręcznik Poradnictwa w Konstruowaniu Życia: od praktyki do teorii i od teorii do praktyki] (Toronto: Hogrefe, 2015), ss. 297 /
Book Review: Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice. Ed. by Laura Nota, & Jerome Rossier (Toronto: Hogrefe, 2015), pp. 297

POL  ENG

 

Aktualności i kronika / News and Chronicles


Jolanta Spętana
Maria Eduarda Duarte: Poradnictwo i Life Designing: Jak pomagać w konstruowaniu kariery? O poszukiwaniu wiedzy i sensu życia w poradnictwie kariery. Katedra UNESCO, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 19–20 maja 2015 r. /
Maria Eduarda Duarte: Life designing and counselling: searching career construction. On searching for knowledge, meaning and essence of life as elements of varied dimensions of counselling, UNESCO Chair of Lifelong Guidance and Counselling, Institute of Pedagogy, University of Wroclaw, May 19-20, 2015

POL  ENG


Aneta Słowik
Kolokwium habilitacyjne dr Alicji Czerkawskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 21 października 2014 r. /
Habilitation colloquium of Alicja Czerkawska, Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wrocław, October 21, 2015

POL  ENG


Joanna Kłodkowska
Doktorat Agnieszki Dragon: Mediacja jako przestrzeń transformacji doświadczeń życiowych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 23 czerwca 2015 r. /
Agnieszka Dragon’s doctoral viva: Mediacja jako przestrzeń doświadczeń życiowych (Mediation as a space of transformation of life experiences), Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wrocław, June 23, 2015

POL  ENG


Anna Bilon
Doktorat Michała Mielczarka: Polityka aktywizacji w praktyce działania pola pomocowego Powiatowego Urzędu Pracy. (Auto)etnograficzne studium krytyczne przypadku, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 28 września 2015 r. /
Michał Mielczarek’s doctoral viva: Polityka aktywizacji w praktyce działania pola pomocowego Powiatowego Urzędu Pracy. (Auto)etnograficzne studium krytyczne przypadku (Policy of activation in the practice of Job Center’s assistance field operation. (Auto)ethnographic critical case study), Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wroclaw, September 28, 2015

POL  ENG


Natalia Anzulewicz-Pyzik, Marcin Szumigraj
XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 18–21 maja 2015 r. /
16th Summer School for Researchers on Adult Education and Counselling Studies, Zielona Góra, May 18-21, 2015

POL  ENG


Joanna Górna
The Network for Innovation in Career-Counselling/Career-Guidance in Europe (Sieci na Rzecz Innowacyjności w Poradnictwie Zawodowym w Europie). Sprawozdanie z trzeciej konferencji NICE II. Bratislava, 28–30 maja 2015 r. /
The Network for Innovation in Career-Counselling/Career-Guidance in Europe: Bratislava Conference, May 28-30, 2015

POL  ENG


Beata Kwasieborski
W jaki sposób działania wspierające rozwój kariery i planowanie życia przyczyniają się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzania godnych warunków pracy na świecie?, Międzynarodowa konferencja poradnictwa zawodowego, Florencja, 4–6 czerwca 2015 r. /
International Conference of vocational counseling, How can career and life designing interventions contribute to a fair and sustainable development and to the implementation of decent work over the world? Florence, June 4-6, 2015

POL  ENG


Anna Paszkowska-Rogacz
FAMICO – Family Career Compass (FAMICO – Rodzinny Kompas Kariery). Sprawozdanie z konferencji, Stambuł, 4 listopada 2015 r. /
FAMICO: Family Career Compass, Report from the Conference Istanbul, November 4, 2015

POL  ENG

 


Pobierz pełny numer

POL / ENG

 

ISSN 2299-4971    ISSN (online) 2450-3444