Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2012, Vol. 1

 

Od redakcji / 
Foreword

POL  ENG

 

Studia i rozprawy / Studies and Dissertations


Alicja Kargulowa

Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej / 
Counselling in the Satellite Communication Era

POL  ENG

Bożena Wojtasik
Refleksje na temat stanu polskiego poradnictwa / 
Reflections on the Condition of Polish Counselling

POL ENG

Aneta Słowik
Trajektoria uczenia się emigrantów w sytuacji doświadczania „zawieszenia” (floating). Ku rozumieniu poradnictwa międzykulturowego / 
The Learning Trajectory of Emigrants during the Experience of ‘Floating’. Towards the Meaning of Intercultural Counselling

POL  ENG

Ewa Trębińska-Szumigraj
(Nie)samodzielność i (nie)zaradność we współuzależnieniu. Przesłanki poszerzania refleksji poradoznawczej / 
(Non-)Self-Reliance and (Non-)Resourcefulness in Co-Dependency. Expanding Counsellogy’s Reflection

POL  ENG

 

Komunikaty z badań / Research Reports


Anna Bilon, Józef Kargul

Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy / 
Socio-Cultural Contexts for Defining the Role of Counsellors

POL  ENG


Daria Zielińska-Pękał

Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje / 
From Helping to Hurting in Counselling. Two Narratives

POL  ENG

 

Rekomendacje dla praktyki poradnictwa / Recommendations for Counselling Practice


Joanna Dec
Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking /
Counselling for People of Marginalised Groups – Streetworking

POL  ENG


Andrzej Ładyżyński
Kilka uwag o poradnictwie w procesie adopcji / 
A Few Remarks on Counselling in the Adoption Process

POL  ENG

 

 

Recenzje / Reviews


Michał Mielczarek
Elżbieta Siarkiewicz, Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Uniwersytet Zielonogórski, 2010, ss. 227 / 
Elżbieta Siarkiewicz: The Veiled Areas of Counselling. Realities – Illusions – Ambivalences, University of Zielona Góra, 2010, pp. 227

POL  ENG


Edyta Zierkiewicz
Gayle A. Sulik, Pink Ribbon Blues: How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health, Oxford University Press, 2011, ss. 402 / 
Gayle A. Sulik, Pink Ribbon Blues: How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health, Oxford University Press, 2011, pp. 402

POL  ENG


Gayle A. Sulik
Komentarz do recenzji książki Pink Ribbon Blues: How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health /
A Comment by the Author of Pink Ribbon Blues: How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health

POL  ENG

 

Aktualności i kronika / News and Chronicles


Alicja Czerkawska
Informacja o powstaniu Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego /
Information on the Activities of the Counsellogical Association

POL  ENG


Marcin Szumigraj
Vocational Designing and Career Counseling: Challenges and New Horizons, Padova, Włochy, 12-14 września 2011 roku / 
Vocational Designing and Career Counselling: Challenges and New Horizons, Padua 12-14th September 2011

POL  ENG


Elżbieta Siarkiewicz
Frans Meijers, Wybieram czy jestem wybieranym?, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 12 kwietnia 2012 roku / 
Frans Meijers, To Choose or be Chosen?, Wrocław, Poland, 12th April 2012, Counsellogy Seminars, University of Lower Silesia

POL  ENG


Anna Bilon
Doktorat Joanny Minty: Przesilenia życiowe w konstruowaniu kariery. Przesłania dla poradnictwa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 19 kwietnia 2012 roku / 
Joanna Minta’s PhD thesis: Transitions in Constructing Careers. Messages for Counselling, The Faculty of Education, The University of Lower Silesia, Wrocław, 19th April 2012

POL  ENG


Anetta Pereświet-Sołtan
XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 21-24 maja 2012 roku / 
Summer School for Young Andragogues and Counsellogists, Zielona Góra 21st-24th May 2012

POL  ENG

 

 


Pobierz pełny numer

POL / ENG