Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Ogólne zasady publikacji

 1. "Studia Poradoznawcze" / "Journal of Counsellogy" przyjmuje do publikacji teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane.
 2. Zanim tekst nadesłany do redakcji zostanie przekazany do recenzji, redaktorzy tematyczni we współpracy z redaktorem naczelnym dokonują wstępnej kwalifikacji.
 3. Do publikacji kwalifikowane są teksty, które uzyskały pozytywną opinię dwóch recenzentów zewnętrznych. Tekst, który otrzymał jedną negatywną, a drugą pozytywną recenzję nie jest przyjmowany do publikacji.
 4. Artykuł, którego publikację recenzent uzależnia od uwzględnienia proponowanych przez niego korekt, tylko wówczas jest publikowany, gdy autor uwzględni sugestie recenzenta.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w tekście.
 6. Teksty w języku polskim i angielskim (z podaniem nazwiska tłumacza) prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: studia.poradoznawcze@dsw.edu.pl
 7. Po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji należy dosłać także pocztą elektroniczną streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi oraz wypełniony formularz informacji o autorze.
 8. Po zaopiniowaniu tekstu do publikacji należy  przysłać pocztą tradycyjną na adres redakcji podpisane oświadczenie o oryginalności tekstu oraz zgodę na umieszczenie streszczenia i danych osobowych w bazie internetowej CEJSH (oświadczenie i zgoda, pdf).
 9. Autorom nie przysługuje honorarium za opublikowanie tekstu.

Wymagania techniczne

Prosimy Autorów o dostosowanie tekstów do następujących wymagań technicznych.

 1. Artykuł należy należy przesłać w formacie DOC lub DOCX.
 2. Przesłany dokument powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów wraz z afiliacją, adres e-mail (do zamieszczenia na stronie przy publikacji), tytuł, abstrakt (maksymalnie do 120 słów), 4-6 słów kluczowych. Artykuły w języku polskim powinny zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.
 3. Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.
 4. Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rysunek 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
 5. Prosimy o przesłanie pełnych danych do kontaktu z redakcją: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
 6. Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte.
 7. Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA 6:

Odsyłacze w tekście:

 • W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Boma, 2007, s. 5).
 • Przy dwóch autorach należy umieścić oba nazwiska rozdzielone przecinkiem, np.: (Boma, Drowska, 2007, s. 4-6).
 • Przy trzech do pięciu autorów należy umieścić wszystkie nazwiska przy pierwszym odsyłaczu do publikacji, przy kolejnych podając jedynie nazwisko pierwszego autora, np.: (Boma, Drowska, Jeremiak, 2007), (Boma i in., 2007).
 • Przy sześciu i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Boma i in., 2007).
 • W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).
 • W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).
 • Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).
 • Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

 

Opis bibliograficzny:

 • Książka

  Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

  Boma, D., Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

  Boma, D., Smith, J., Jones, M. (red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

 • Rozdział/artykuł w książce

  Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. W: J. Smith, M. Jones (red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23-40). Wrocław: Wydawnictwo Archetyp.

  Boma, S., Michalski, G., Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. W: P. Nowak (red.), Edukacja (s. 40-43). Warszawa: Wydawnictwo X.

  O kształceniu zdalnym. (2011). W: Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4-6). Warszawa: Wydawnictwo X.

 • Artykuł w czasopiśmie

  Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43-47.

  Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7(2), 45-50. Doi: xx.xxxxxx

  Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

  Co nowego w e-learningu akademickim. (sierpień 2005). Newsletter o E-learningu. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

 • Internet

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl

  Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl

  Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl

 

Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. Zabronione jest zamieszczanie w przypisach odsyłaczy do źródeł.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach.

Na pozostałe pytania związane z edytorskimi zasadami budowy tekstu należy szukać odpowiedzi w publikacji:
Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri. Pobrane z: http://liberilibri.pl/ksiazka/podstawowe-standardy-edytorskie-naukowych-tekstów-psychologicznych-w-języku-polskim-na